Intidar

Да упражним демократичното си право да не бъдем чути.

От идеи към действие:Успешният пример като средство за трудова активност

Анкета на „Не спирай“, която може да попълните – свалете я. Но първо прочетете за какво става дума в следващите редове. Проект на „Не спирай“.


Основната цел на проекта е да стимулира обществената и личната активност за търсене и намиране на алтернативни начини и пътища да се използват по-пълноценно и ефективно наличните ресурси и потенциалните възможности в процеса на търсене на решения за повишаване на трудовата заетост и усвояемостта на Европейските фондове.

Ще се опитаме чрез успешни примери за прилагане на алтернативни и иновативни подходи да мотивираме повече хора да поемат активна роля в решаването на проблеми, които ги засягат. Постигането на ефективни партньорства между заинтересуваните страни по даден проблем и създаването на работещи механизми за диалог и обмен на информация, според нас са важна предпоставка за пълноценното използване на всички ресурси и възможности за постигането на положителна промяна.

Целевите групи

Интернет общности

Към днешна дата една от най-известните социални мрежи в Интернет, Facebook, е надминала по трафик гигант като Google. Форуми като “Offroad Bulgaria” и “BG Mamma” притежават десетки хиляди потребители, които ежедневно обменят идеи, мисли, опит, интереси и т.н. Статистиката показва, че “Offroad Bulgaria” наброява 69, 299 потребители до месец април 2010, а “BG Mamma” 141 545. Проучване на Интернет Общество България (survey.isoc.bg) за Интернет потреблението в България сочи, че Интернет ползват 44.69 % от населението на страната на възрасто от 15 до 69 години (на практика процентът е по-голям, защото голяма част от децата под 15 години са онлайн, при това редовно). От тях 56.94% са живущите в София. Интернет обществата се разполагат във виртуалното пространство и започват да предлагат все повече услуги, възможности и инициативи. В тях е съсредоточен и голям брой хора, които са активни в конкретна дейност. Това своеобразно „обединение” на значителна маса от хора в Интернет представлява огромен човешки ресурс, който не се използва пълноценно.В настоящата ситуация на икономическа криза, и то в страна с ниска усвоямост на европейски фондове и с нужда от развитие на алтернативни социални услуги, Интернет обществата могат да се превърнат в иновативен и рационален инструмент за постигане на редица цели. Това е обвързано и с решението ни да използваме Интернет пространството за постигане на целите на Фондация „Не спирай”.

НПО, неформални граждански обединения и инициативни комитети

Практиката показва, че активността на гражданските организации и местната власт в посока за съвместни проекти не е на нужното ниво. мнение, че е по-добре резултатите не така да се изброяват, а да се включат в последователен текст.екта с цел засилване на  Юридическите лица с нестопанска дейност и неформалните обществени обединения представляват огромен ресурс за постигане целите на Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на Столична община (2009-2013). Практиката показва, че такива обединения не се използват достатъчно ефективно и че партньорската мрежа за постигане на общите цели е все още слабо развита. Липсва обмен и разпространение на добрите практики на целевите групи. Това води до дезинформация и непълноценно използване на ресурсите за подобряване качеството на живот. От друга страна, добре известно е, че целевите групи срещат редица трудности в работата си. Многообразието на проблемите определя нуждата от тяхното систематизиране с цел търсене и предлагане на конкретни адекватни решения.

Хора, в прцес на търсене на реализация

Статистиката показва, че за периода юли 2008 – юли 2009 г. общият брой на регистрираните в Бюрата по труда безработни е нараснал с 27.8% (или със 61 332 души), а безработните младежи на възраст до 29 г. са се увеличили с 32.9% (или близо с 13 хил. души). Още по-висок е прирастът при безработните младежи с висше образование – за същия период той е 53% (1450 безработни млади висшисти повече). Един от най-посещаваните уеб сайтове за работа http://www.jobs.bg/ цитира статистика, която към 13.04.2010, 12:51 сочи следното:

Тези данни показват, че в момента в страната голяма част хората са в етап на търсене на трудова заетост и възможност за реализация. Значителна част от тях се намират в София. Конвенционалните начини на търсене на работа не винаги вършат работа. Хората бързо се обезверяват, а активността им спада още по-рязко. Увеличената неудоволетвореност на хората от заплащането и естеството на работа, условията на труд и завишеният брой съкращения води до нарастване на потока от хора, особено към София, търсещи професионална реализция в големия град. Кризата още повече засилва необходимостта от алтернативни възможности за справяне с изискванията на динамичната външна среда. Необходимо е и активизиране на хората, нужни са стимули да намират по-ефективни начини за употреба на ресурси, с които те така или иначе вече разполагат, понякога без изобщо да го подозират.

Физически лица с увреждания

Тази целева група се състои от хора със специфични нужди, но притежаващи и специфични възможности, които остават нереализирани. Човек, който е с увреден слух, вероятно е много добър в писането на компютър, тъй като е развил тактилните си усещания много по-добре от останалите. Държавата предвижда определени преференции за наемането на такива хора на работа, но в недостатъчна степен, а много от тези хора не успяват изобщо да се възползват от тях, защото биват ограничавани напр. от недостъпна среда, или направо биват дискриминирани. Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики, наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани, защитавани и обгрижвани от семействата си или от държавата. Резултатите от преброяването на населението през 2001 г. показват, че хората с увреждания с намалена работоспособност над 50% в страната са 265 353 по официални данни на Националния статистически институт.

Софийска община

Самите общини, в това число и СО, реализират проекти и притежават набор от добри практики, които е полезно да бъдат обобщени и разпространени.

Нуждите на тази целева група в контекста на настоящото проектно предложение се състоят преди всичко в повишаване осведомеността на структурите и служителите за реалните проблеми и потребности на гореописаните целеви групи. Особено висока е необходимостта от определяне на проблемите и дефицита на информация у районните администрации, столичните Бюра по труда и СУСО, за които ще бъде полезно да получат примери за конкретни алтернативни решения на проблемите, с които те се сблъскват и им се налага да разрешават в ежедневната си практика.

Дейности

Проектът се състои от две основни части. В първата част от изпълнението му ще бъде проведено изледване сред целивите групи, което да осигури актуална информация, както за силните им страни и добрите практики, така и за слабите страни и проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си практика.

Анкетните въпроси ще отразяват проблематиката на пълноценната реализация и ефикасното използване на ресурси от страна на представителите на отделните целеви групи, тяхната оценка на възможните пътища за такава реализация, и ще бъдат насочени към по-ефективна мобилизация на лични възможности и капацитет, повишаване на трудовата заетост (и активен стремеж към такава), и не на последно място: по-активно използване на потенциала на европейски и други международни фондове, стимулиращи социалната активност на гражданите.

Изследването ще е насочено по-специално към следните сфери:

ü  Причини за ниската усвояемост на европейските фондове и начини за подобрение на ситуацията в това отношение, особено в контекста на икономическата криза;

ü  Начини за практическо подпомагане на по-ефективното и по-ефикасно използване на различните ресурси в най-широк смисъл (финансово-икономически, социални, личностни) – както потенциални, така и разполагаеми;

ü  Начини за повишаване на трудовата заетост и на личната мотивация за заетост, предимно на територията на СО, където е концентрирана основната част от трудовия пазар у нас, но и в другите по-големи градове из страната (селските райони сами по себе си няма да попаднат в обсега на изследването, но то ще включи икономическите мигранти, пристигнали в столицата и големите градове от селски райони с цел търсене на работа и житейска реализация).

В изследването ще бъдат включени по 30 представителя на всяка от целевите групи.

Практиката показва, че обикновено при целевите социални групи, както и при общинските структури и служби, се усеща твърде остро недостиг (или дори липса) на точни и ясни представи за реалните нужди, които имат получателите на социални услуги. Този проблем е потвърден сред съществените в Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на Столична община (2009 – 2013). Той пречи да се предложат конкретни решения и добри практики, които да се популяризират и да се използват за решаване на проблемите. Оттук произлиза в немалка степен и харченето на общински и държавни средства за неефективни или направо излишни социални дейности, докато алтернативни услуги и решения с вероятно по-висока полза (нерядко и доказана като успешна в други държави или даже други български общини) остават без финансиране. Често пъти алтернативните решения изискват по-ниски разходи, които биха спестили значителни публични средства на общината, държавата и съответно данъкоплатците. В този смисъл ще бъде изготвен аналитичен доклад, който ще бъде предоставен на СО, за да послужи както за по-рационално планиране на общинските социални дейности, така и за формулиране на допълващи или заместващи социални услуги в общността.

Не на последно място, едно систематизиране на плюсовете и минусите би представлявало полезен инструмент не само при разрешаването на проблемите, но и при диалога между целевите групи, местните общности, общинските служби и държавните институции.

Целта е по този начин да се класифицират и обобщят нуждите и добрите практики на обхванатите групи, на базата на които да се изготвят конкретни препоръки към СО и всички ключови участници в предоставянето на институционализирани и общностни социални услуги.

Като резултат ще бъде изготвен аналитичен доклад, включващ анализ на ситуацията по отношение проблемите на обхванатите групи, с конкретни препоръки, потенциални решения, описания на съществуващи добри практики, и препоръчителен план за действие.

Втората част от изпълнението се състои в събиране и промотиране на успешни примери и добри практики. Получената информация от изследването и проведеният анализ ще оформят критериите за подбора. Ще бъдат събрани и представени по достъпен, интерактивен и увлекателен начин редица алтернативни конкретни решения на проблемите, които срещат целевите групи. Целта е  да бъде събрана информация за добри световни, европейски и български практики, които директно или адаптирано биха могли да послужат за разрешаване на проблемите, които срещат описаните в проектното предложение групи в София и страната. Това ще бъдат реално работещи примери за добри чуждестранни и български практики. Ще се наблегне на примери най-вече от места, където положителните практики продължават да се случват и показват устойчивост в дългосрочен план.

Междувременно периодично ще бъде публикувана информация за етапа на развитие на проекта и резултатите от отделните дейности на интернет портала на ФНС http://www.nespirai.net.

Целта е събраната информация да бъде обществено достъпна и да се създадат условия за бързото разпространение на практическа информация за добри практики. Изборът на Интернет като инструмент за постигане на тази цел дава възможност неограничен брой хора в реално време да бъдат активно ангажирани в решаването на проблеми чрез търсене, намиране и прилагане на алтернативни решения.

Уебсайтът предоставя възможност и за външен контрол и мониторинг на дейностите по проекта, както и за съблюдаване сроковете за изпълнение на проектното предложение. Наличието и на уебсайт за изпълнение на проектното предложение създава и условия за устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта.

Развитието на подобно виртуално пространство ще създаде възможност за създаването на партньорства, диалог, обмяна на опит и споделяне на добри практики между Столична община, петте целеви групи и други потенциално заинтересовани страни. В хода на проекта ФНС ще доразработва и поддържа уебсайта с осигурени от донора и собствени средства, а след края на проекта – изцяло със собствени средства.

Устойчивост

Осъщественият анализ на проблемните области и силните страни, заедно с направените изводи и препоръки в резултат на проведеното анкетно изследване, ще послужат за по-нататъшно разработване на алтернативни методи и стратегии за преодоляване на пречките, търсене на иновативни решения за постигане на целите, споделяне на опит и обмен на добри практики в сферата на иновативните социални услуги, повишаването на трудовата заетост и личната мотивация за преодоляване на социалната и икономическа изолация. Също така, той би могъл да бъде използван за основа на по-цялостно и задълбочено проучване на тази тематика. Публикуването на извлечение от анализа в портала на Фондация „Не спирай“ (евентуално и на други сайтове в Интернет), и предоставянето на пълния анализ на разположение на Столична община, ще позволи по-нататъшното разпространение на изводите и резултатите в цялата страна, последващи обсъждания и стимулиране на търсенето на пътища вътре в общността за по-добра реализация на възможностите и ресурсите, изграждане на механизми за ефективна комуникация и сътрудничество, повишаване на трудовата заетост и преодоляване на социалното изключване.

Самото заглавие на проекта залага на успешния пример като мотивиращо средство. Създалите се възможности за сътрудничество и комуникация, вследствие реализирането на проекта, ще допринесат за осъществяването на последващи стъпки към свързване на различни индивиди и организации за реализация на техните собствени идеи и намерения – все повече със собствени сили и все по-малко с чакане на външна помощ, икономисвайки по този начин публични бюджетни средства и  постигайки практически изпълними, реално работещи и общи за СО и целевите групи цели, заложени в цитираната Стратегия. Научените уроци ще бъдат от полза и за общинските администрации на другите големи градове.

В дълготраен аспект ще бъде улеснено сътрудничеството и ще бъде фасилитиран диалога между заинтересованите страни чрез използване на предоставеното от ФНС средство за комуникация – високо функционален, интерактивен и динамично обновяем уеб-портал с форумно пространство.

Фондация „Не спирай“ ще използва изводите и резултатите, насоките и препоръките, обратната връзка от всички участвали страни, както и  придобития опит и създадените контакти с различни представители на целевите групи по време на реализирането на проекта, за доразработка и усъвършенстване на портала съобразно заявените нужди на потребителите му и за създаване на сътрудничество със заинтересовани страни, както и за работа по настоящи и бъдещи идеи и проекти.

Ще бъде предоставена възможност на целевите групи и заинтересованите отговорни структури на Столична община да се възползват в дългосрочен план от разнообразен и динамичен поток на информация, комуникация и обмен на опит относно актуалната ситуация, трудностите, външните спънки (но и вътрешните бариери!), добрите наши и чуждестранни практики, публикувани и обновявани в уебсайта.Повишената мотивация на целевите групи и крайните бенефициенти ще бъде постигната чрез реални примери на заета активна лична и/или групова позиция за търсене и намиране на алтернативи, ресурси и сътрудничество, довела до практическо решаване на проблеми в редица ситуации.

Нещо повече – целевите групи и крайните бенефициенти ще бъдат окуражени от самия факт, че настоящият проект е дело на една новосъздадена организация, която е била финансово подпомогната да го изпълни. Всички знаем, че обществото е убедено в доминиращата сила на корупцията във всички вертикални и хоризонтални нива на управление на страната. Един такъв пример (и колкото се може повече като него) би имал много силно въздействие в посока възвръщане оптимизма на хората и усещането им, че разпределението на европейските и националните публични средства може да се извършва прозрачно, справедливо и в полза на обществото.

Проектното предложение е само стъпка към постигане на общата цел на Фондация „Не спирай“. Неговото реализиране ще позволи на фондацията да доразвие идеите си по-ефективно, по начин съобразен с конкретни нужди и потребности на индивидите и обществото. Повишеният капацитет на екипа за разработване, управление и реализиране на проекти ще осигури възможности за по-нататъшно използване на различни възможности за финансиране на дейностите на организацията.

Фондация „Не спирай“ (ФНС) е осъществила първоначалното създаване и структуриране на Интернет портал на адрес www.nespirai.net , който има за цел да мотивира, подкрепя и подпомага индивиди, организации и институции за намиране на скритите (и по-пълноценно реализиране на наличните) възможности и ресурси, с които те разполагат. Това е предвидено да се извършва чрез предоставяне на информация, осигуряване на пространство за изграждане на сътрудничество и обсъждане на идеи, възможности, инициативи, пречки и проблеми. Порталът е в съвсем начална фаза от своето разработване и по-нататъшното му развитие много трудно би могло да продължи без институционално укрепване на организацията.

Информацията е предоставена от „Не спирай“, за което благодаря!

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: